STADGAR 2018

Stadgar

Mom 1:

Turnpike MC i Tranås, är en förening för motorcykelintresserade. Föreningen är ansluten till SMC.

Turnpike är ingen märkesklubb utan strävar snarare efter att vara en hojklubb med alla sorters märken representerade.

Klubben arrangerar långa och korta hojturer, grillkvällar och gemensamma resor till hoj event.

Mom 2:

Klubben har till ändamål att främja medlemmarnas motorcykelintresse och knyta samman MC ägare i Tranås regionen.

Du är en del av denna klubb och det är Du som skapar aktiviteterna och stämningen. Bidrag med vad Du kan!

Kom med idéer och fråga gärna vad Du kan hjälpa till med. Kom på träffarna! Vi som "håller it' " gör det för Din skull 

och för att vi skall ha det trevligt tillsammans med vårt intresse för hojåka.

Vidare är en av hörnstenarna att all kommunikation inom klubben ska kunna ske med hjälp av ny teknik såsom

t ex SMS-meddelanden, e-postinfo@turnpikemc.se

 eller via hemsida www.turnpikemc.se

§ 2 Medlemskap:

Mom 1:

Medlem av klubben är aktiv, dvs deltager i aktiviteter som klubben genomför.

Mom 2:

Person som önskar bli medlem i klubben, skall maila in ansökan om medlemskap till info@turnpikemc.se

Mom 3:

Klubben kan till hedersmedlem välja särskilt förtjänt person.

Mom 4:

Medlem som önskar utträde ur klubben gör skriftlig anmälan härom till info@turnpikemc.se

§ 3. Medlemsavgift:

Aktiv medlems årsavgift bestämmes av årsmöte,  200:-

§ 4. Verksamhets- och räkenskapsår:

Verksamhetsår och räkenskapsår räknas från och med 1:a Januari till och med 31:a December.

§ 5. Revision:

Mom 1:

Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av en revisor, vilken utses av årsmötet för en tid av ett år.

Mom 2:

Räkenskaperna skall vara avslutade med vinst eller förlusträkning senast 10 Januari.

§ 6. Årsmöte:

Mom 1:

Ordinarie årsmöte hålles före utgången av Februari månad.

Mom 2:

Vid årssammanträdet skall styrelsens och kassörens berättelser för föregående år behandlas, liksom frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mom 3:

Val sker av styrelse, revisorer och suppleanter samt valberedning.

Mom 4:

Vid årssammanträdet fastställs medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

Mom 5:

Motioner som inlämnats enligt § 8 stadgeenligt skall behandlas.

§ 7. Kallelser:

Kallelsen till årsmötet skall ske minst 15 dagar före mötet, övriga möten minst 7 dagar före.

§ 8. Motioner:

Fråga som önskas behandlas på årsmötet skall för att kunna upptas på dagordningen anmälas till 

info@turnpikemc.sesenast 30 dagar före mötet.

§ 9. Allmänt möte:

Mom 1:

Styrelsen kan, när den finner det lämpligt, kalla till allmänt möte och skall kalla till sådant möte eller när två tredjedelar av klubbens medlemmar gjort framställning skriftligen och motiverad.

Mom 2:

Kallelsen till sådant möte skall fullständig föredragningslista medfölja.

§ 10. Ändring av stadgar:

Mom 1:

Förslag till ändring av dessa stadgar får endast ske på årsmötet, och skall minst 30 dagar före mötet

inlämnas skriftligen till styrelsen som har att behandla och på årsmötet framlägga detsamma jämte egen utlåtande.

Mom 2:

För förslagets antagande krävs att detsamma biträdes av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§ 11. Rösträtt:

Närvarande medlemmar vid årsmötet och annat allmänt möte äger rösträtt med en röst vardera, om fastlagd årsavgift erlagts.

§ 12. Styrelsen:

Mom 1:

Klubbens styrelse består av fem personer,ordförande, sekreterare, kassör, 2 ledamöter och dessutom finns 1 suppleanter.

Mom 2:

Alla positionerna väljs särskilt.

Mom 3:

Styrelsens mandattid är två år, ordförande och halva antalet ledamöter väljs ena året, kassör och de övriga andra året.

Mom 4:

För giltighet av fattade beslut erfordras att mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är eniga om beslutet.

Mom 5:

Styrelsen äger rätt att inom sig utse erforderligt arbetsorgan.

Mom 6:

Ordförande och kassören har enskilt tillgång till klubbens bankkonto, via bank/mobilbank och Internet..

Mom 7:

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller när en styrelseledamot begär det.

Mom 8:

Föreningen tecknas av Ordförande och Kassör var för sig.

§13. Styrelsens skyldigheter:

Det åligger styrelsen att:

organisera och leda verksamheten, sammanträden mm.

handha klubbens ekonomiska angelägenheter och föra fullständiga räkenskaper och medlemsregister.

förbereda ärenden som skall förekomma allmänt möte.

avge verksamhetsberättelse.

föra protokoll.

§ 14. Medlems skyldigheter:

Mom 1:

Genom sitt inträde i klubben har medlem accepterat att följa dessa stadgar.

Mom 2:

Medlem får EJ utlåna medlemskort och eller medlemsmärke till utomstående personer.

§ 15. Uteslutning:

Mom 1:

Uteslutning kan också ske då medlem uppsåtligen brutit mot stadgarna eller vägra ställa sig till efterrättelse föreskrifter som har stöd i stadgar eller även då medlem bedriver eller stöder sådan verksamhet som är oförenlig med klubbens ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt.

Mom 3:

Styrelsen får dock ej besluta om uteslutning innan den som avses med beslutet har underrättas om anledningen

därtill och givits möjlighet att komma med invändningar.

Mom 4:

Medlem som utträtt ur klubben på egen begäran eller uteslutits äger ingen rätt till föreningens tillgångar och kan

heller inte återfå betald avgift.

§16. Klubbens upplösning:

Mom 1:

Beslut om klubbens upplösning kan endas fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen väckt förslag, som minst 15 dagar före mötet delgivits medlemmarna.

Mom 2:

För att beslutet skall vara giltigt fodras att minst 2/3 av klubbens närvarande medlemmar godkänner förslaget.

Mom 3:

I händelse av klubbens upplösning skall dessa tillgångar överlämnas till någon lämplig institution.

Beslut härom skall fattas samtidigt med beslut enligt § 16 mom 1.

Turnpikemc.se © 2011 • Privacy Policy • Terms Of Use